T.C.

YÜKSEKOVA KAYMAKAMLIĞI

PROJE ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME OFİSİ
KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Genel Esaslar

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Sorumluluk, Tanımlar

 

Amaç

 

Madde - 1:

 

Bu yönergenin amacı, Yüksekova’ın ekonomik ve sosyal alanlarda kalkınma ve gelişmesine yönelik faaliyet, girişim ve yatırımların artırılması için;

 

Üniversiteler, yerel yönetimler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini geliştirmek, Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, Yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, Mevcut sorunların çözümüne yönelik proje geliştirmek, Ulusal-bölgesel-yerel düzeyde ilgili kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşları ile istişare etmek, öncelikleri belirlemek, Projeler konusunda sinerji oluşturmak,

 

Yüksekova ilçesinde yürütülmekte olan projeleri destekleyerek ilçe genelinde koordinasyonu

sağlamaktır.

 

Kapsam

Madde - 2:

Bu yönerge, Yüksekova İlçesinde bulunan tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, Kamu kurumu niteliğindeki Meslek kuruluşlarına, Üniversiteler ve bünyelerinde bulunan AR-GE merkezlerine, AB birimleri ve Proje Koordinasyon Merkezleri ile Sivil Toplum Kuruluşlarına sunulacak hizmetleri ve bu kapsamda Kaymakamlık Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisinde çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını kapsar.

Bu Yönerge, kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kanun, tüzük ve yönetmeliklerle getirilen veya üst makamlarca AB mevzuatı gereği emredilen görev, yetki ve sorumlulukları yerine getirmelerine engel teşkil etmez.

 

 

 

 

Hukuki Dayanak


Madde - 3:

Bu yönerge,

10/06/1949 tarih ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 27'nci ve 31'nci maddesi, 08/06/2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Valilik ve Kaymakamlık Birimleri Teşkilat, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

 

Sorumluluk


Madde - 4:

Bu Yönergenin uygulanmasından Kaymakam, hizmetlerin yerine getirilmesinden Kaymakamın genel yönetim ve denetimi altında bulunan ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının en üst yetkilileri ile İlçe Proje Genel Koordinatörü sorumludur.


Ayrıca bu yönergenin uygulanması aşamasında yönergenin amaçları çerçevesinde ve yürütülecek hizmetler doğrultusunda talep edilecek bilgi, belge ve personelle ilgili olarak, ilgili kurum amirleri Kaymakamlık Makamına karşı sorumludur.

 

Tanımlar

Madde - 5:

Bu yönergede yer alan,

Kaymakam: Yüksekova Kaymakamını,

Kaymakamlık: Yüksekova Kaymakamlığını,

Yönerge: Yüksekova Kaymakamlığı Proje ve Araştırma Geliştirme Ofisi Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönergesini,

İlçe Proje Genel Koordinatörü: İlçe bazındaki tüm kurum ve kuruluşlar bünyesinde oluşturulan projeden sorumlu birimlerin (Proje Ekiplerinin) her birinin genel işleyişinden sorumlu personeli,

Proje Koordinatörü: Kaymakam tarafından Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi çalışanları arasından görevlendirilen, Proje Araştırma Geliştirme Ofisinin çalışmalarından sorumlu olan personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Yürütülecek Hizmetler


Madde - 6:

 

Yönerge hükümlerinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren; Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve bünyelerinde bulunan proje birimleri ile araştırma ve geliştirme merkezleri arasında, iletişim, işbirliği ve eşgüdüm başta olmak üzere ?

 1. Yüksekova ilçesinin proje haritasını çıkarmak ve ihtiyaç analizini yapmak. İhtiyaç analizi doğrultusunda stratejiler, alternatif çözümler ve projeler geliştirerek yol haritasını belirlemek,

 2. Yüksekova Kaymakamlığı bünyesinde kurumsal kapasitenin artırılması için araştırma ve geliştirme faaliyetlerini gerçekleştirmek,

 3. AB ve Ulusal kalkınma planlarına uygun, Kaymakamlık ve Kaymakamlığa bağlı birimlerde kapasite oluşturmak ve bunu geliştirmek,

 4. İlgili kuruluşlarca ilan edilen ulusal ve uluslararası proje teklif çağrılarını ilçe genelinde ilgili kurumlara duyurmak,

 5. Yüksekova ilçesinde bulunan Kamu, kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, meslek ve sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumların, ilçenin ihtiyaçları ve hedefleri doğrultusunda ekonomik, toplumsal ve sosyal dengelerin sağlanması ve sürdürülebilmesi amacıyla projeler üretebilmelerine teşvik, bilgilendirme, tanıtım, rehberlik, bilgi kaynaklarına ulaşım ve benzeri konularda danışmanlık yapmak,

 6. Gerektiğinde diğer kurumlar adına proje liderliği ve proje kolaylaştırıcılığı görevlerini yerine getirmek,

 7. Yüksekova Kaymakamlığının iç ve dış paydaşlarıyla proje hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve yaygınlaştırmak,

 8. Kaymakamlık adına yapılması muhtemel projeler ile ilgili çalışma grupları oluşturmak,

 9. Birimin çalışma alanı ile ilgili konferans, seminer, bilgi şöleni, panel, toplantı, tartışma platformlarını organize etmek,

 10. Yüksekova Kaymakamlığı Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi personelinin bilgi, deneyim ve ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için ulusal ve uluslar arası düzenlenen eğitim ve seminerlere katılımını sağlamak,

 11. Kamu, kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, birlikler, sivil toplum kuruluşları ve diğer kurumlar tarafından iletilen ortak bulma taleplerini değerlendirmek ve imkânlar ölçüsünde bu kuruluşlara yardımcı olmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Usul Ve Esasları

Çalışma Usul Ve Esasları

Madde - 7:

Yüksekova Kaymakamlığı Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi;

 1. Ülkemizin ve İlçemizin ekonomik potansiyeli ve kaynak profili esas alınarak? Özel sektörün rekabet gücünü artıran, bölgesel istihdam ve kalkınmayı sağlayan, çevre sağlığı ve sosyal dengeyi koruyan bir anlayış içinde çalışmalar yaparak gerektiğinde projelendirir.

 2. Proje üretme sürecinde ilçenin, ilin, ülkenin öncelikleri ve imkânları dikkate alınarak bütüncül bir strateji anlayışı içinde yönlendirme yapabilir.

 3. Projeler için elektronik ortamda yararlanılan teklif çağrılarında izlenecek usul ve esaslarda hiyerarşik yapıya dikkat edilir.

 4. Proje Koordinatörünün başkanlığında, kamu kurum ve kuruluşlarının Proje İrtibat Kişileri ile başta proje başvuru duyurularının yapıldığı dönemler olmak üzere, ihtiyaç duyuldukça değerlendirme toplantıları yapar ve toplantı sonucunda alınan kararları raporlayarak, uygulamaya esas teşkil eden ilkeler haline getirir.

 5. Proje Koordinatörü, Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi Sorumluları arasında iş bölümü ve görevlendirme yaparken onların eğitim, kariyer ve özel yeteneklerini dikkate alır.

 6. Yüksekova Kaymakamlığı Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi, ilçemizdeki tüm resmi kurumları, özellikle eğitim-öğretim kurumlarını, sivil toplum kuruluşlarını, üniversiteleri, özel sektörü hedef kitle kabul ederek eğitici, yönlendirici ve bu bağlamda bilinç oluşturmaya dönük her türlü aktivite içinde yer alır.

 7. Proje faaliyetlerini ve bu faaliyetlere alt yapı teşkil edecek her türlü bilgi ve çalışmaları Kaymakamlık web sayfasında ilgili tüm kurumlara ve vatandaşlara duyurur. Yüksekova Kaymakamlığı Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi adına alınan elektronik posta adresini iletişimde kullanır. (e-posta:yovaproarge@gmail.com)

 8. Yüksekova Kaymakamlığı Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi, faaliyet alanındaki değişim çerçevesinde gerekli güncellemeleri yapar.

 9. Yerel düzeydeki kamu kuruluşlarında, üniversitelerde, yerel yönetimlerde, özel sektörde, STK'larda proje hazırlama konum ve yetkinliğinde olan ve ayrıca bu kurum ve kuruluşları temsil eden en az bir kişiyi, o kurumun 'Proje İrtibat Kişisi' olarak belirler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Teşkilat, Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisinde Çalışacak Kişilerin Vasıfları ve

Bu Görevde Görevlendirilmeleri, Yerleşim, Bütçe

 

Teşkilat

Madde - 8:

İlçe Proje Genel Koordinatörü, Yüksekova Kaymakamlığınca görevlendirilen kişiyi temsil eder. İlçe bazındaki tüm kurum ve kuruluşların bünyesinde oluşturulan projeden sorumlu birimlerin (Proje Ekiplerinin) her birinin ayrı ayrı genel işleyişinden sorumludur. Ekipler arasında koordinasyonu sağlar. Yüksekova Kaymakamlığı Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi çalışanları arasında; personellerin eğitimini, kariyerini ve özel yeteneklerini dikkate alarak, iş bölümü ve görevlendirme yapar, kamu kurumu yetkililerine, kamu kurumu temsil edecek personeli belirler, gönüllü başvuruları değerlendirir,

 

Proje Koordinatörü: Yüksekova Kaymakamlığı, Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisinde görev yapan personellerden birini, Proje Koordinatörü olarak görevlendirir.

 

Proje Koordinatörünün Görevleri;

 

1. Projelerin niteliğinin gerektirdiği, teknik ve detaya ilişkin konularda, zaman kaybını önlemek, çalışmalarda sürat ve verimliği sağlamak için ihtiyaç duyulan her türlü bilgi, belge ve istatistikî tabloları ilgili kuruluşlardan doğrudan talep eder.

2. Gerekli duyduğu hallerde proje ilgililerini toplantıya çağırır.

3. Gerek kamu, gerekse özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile projelerin teknik detay ve alt yapıları konularında bilgi isteyebilir.

4. Teklif çağrısı yapılan projeler ile Yüksekova'ın istifade edebileceği her türlü ulusal ve uluslar arası program ve fonlarla ilgili olarak, kamu kuruluşlarını, sivil toplum örgütlerini, yerel ve ulusal basını bilgilendirmek amacıyla toplantı, seminer vb. etkinlikler düzenleyebilir.

 

Kurum Proje İrtibat Kişisi:

Yüksekova'daki kamu kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, Meslek Yüksek Okulu, STK'lar kendi personellerinden proje hazırlama konum ve yetkinliğinde olan en az bir(1) personelini, kurumunu temsilen 'Kurum Proje İrtibat Kişisi' olarak belirler.

Belirlediği bu personeli Kaymakamlık bünyesinde oluşturulan Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisine bildirir.

Bildirilen bu personellerin yerine ihtiyaçlar doğrultusunda (izin, tayin, yetersizlik vb.) gerekli güncellemeler, ilgili kurum veya Proje Koordinatörü tarafından yapılır.

Güncelleme ihtiyacı olduğunda ilgili kurum, bir üst yazı ile Kurumunun yeni Proje İrtibat Kişisini, Kaymakamlık Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisine beş (5) iş günü içerisinde bildirmekle yükümlüdür.

Her kurum veya kuruluş, kendi kurumu bünyesinde Proje İrtibat Kişisi başkanlığında, en az üç (3) kişiden oluşan Proje Ekibi oluşturabilir.

 

Kurum Proje İrtibat Kişisi,

Toplantılara katılmak zorundadır.

Kaymakamlık Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisinin almış olduğu kararları uygulamakla sorumludur.

Kendi kurumunun projesi ile ilgili tüm işleri yürütür,

Kurumundaki Proje Ekibini ve ilgili kişileri bilgilendirir,

Kurumu ile ilgili 'Proje Dosyası' oluşturur.

 

Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisinde Çalışacak Kişilerin Vasıfları ve Bu Görevde Görevlendirilmeleri

Madde - 9:

 

Yüksekova Kaymakamlığı Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisinde görevlendirilecek olan personeller; projelerde deneyimi olan kişiler arasından, kurumdaki asli görevi yanında, Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisinin görevlerini de yürütecek, kamu kurumları veya sivil toplum kuruluşlarında çalışan istekli ve gönüllü personellerden geçici görevlendirme ve tam zamanlı görevlendirme suretiyle görevlendirme yapılır.

Tam zamanlı görevlendirmelerde haftalık 18 (on sekiz) saat ücret tahakkuk ettirilir.

Bu büroda çalıştırılacak olan koordinatörler ve diğer görevliler, Kaymakamın onayı ile görevlendirilir.

Bu kişilerin görevlerine son verilmesi durumunda aynı usul takip edilir.

 

Yerleşim

 

Madde - 10:

Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi faaliyetlerini, Yüksekova Kaymakamının uygun gördüğü bir mekânda sürdürür.

 

Bütçe

Madde - 11:

Proje Araştırma ve Geliştirme Ofisi, görev ve sorumluklarını yerine getirmek için Kaymakamın Olur'u ile mal ve hizmet alımı yapabilir.

Bu çalışmaların yürütebilmesi için gerekli olan harcamalar, Yüksekova Kaymakamlığının uygun göreceği birimlerce karşılanır.

Ayrıca, Proje yapmak isteyen kurumların( Kamu, Özel sektör ve Sivil Toplum kuruluşları) katkısına başvurulabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yürürlük, Yürütme

 

Yürürlük

Madde-12:

Bu yönerge hükümleri Yüksekova Kaymakamlığı tarafından onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

Madde-13:

Bu yönerge hükümleri Yüksekova Kaymakamı tarafından yürütülür. 21/12/2019